Amatora mu Burundi: CNC ishima igikorwa c’abamenyeshakamuru

Insiguro y’isanamu,

Ku wa 20/05/2020 mu Burundi niho haba amatora atatu: ay’umukuru w’igihugu, abashingamateka hamwe n’ay’abahanuzi b’amakomine

Ikigo kijejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi, CNC, kirashimira abamenyeshamakuru ingene bakoze mu kubwira abanyagihugu ingene amatora aheruka yariko aragenda.

Ivyo biri mw’itangazo ryasohowe na Nestor Bankumukunzi arongoye ico kigo, aho avuga ko bitanze cane, anakengurukira ibinyamakuru vyakoreye mu runani be n’abanyamakuru bari muri rwo.

Amaradiyo ashika 30 yarakoranye mu runani rwateguriwe hamwe n’ubushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru kugira ngo bashikirize amakuru y’ikibiriraho ku ku ngene amatora yariko aragenda.

Hagati aho, abanyamakuru ntibari bemerewe kuvuga ivyo babona mu biharuro vyava mu matora kiretse ivyo bahawe n’umurwi ujejwe gutegura amatora, ibitandukanye no mu yandi matora y’imbere y’aho.

Mw’iryo tangazo, Nestor Bankumukunzi avuga ko abamenyeshamakuru bitanze n’umwete wose kugira ngo barere ijisho uwo wese yipfuza kumenya ingene ico gikorwa cariko kiragenda mu gihugu.

Ati: “Ibikorwa baranguye mu nteguro y’amatora vyarafashije bimwe biboneka mu kumenyesha abenegihugu ingene amatora atunganijwe, ikirangaminsi cayo, inyifato yobaranga nko kwirinda imvugo ibiba urwanko canke iteranya”.

Bwana Bankumukunzi avuga ati: “Barerekanye ubugira kandi ko bazi umwuga wabo n’umutima wo gushira imbere ineza ya bose”.

Asaba uwo koba karaciyemwo akihenda ko hanyuma yozokwikosora na kare ngo “umuntu wese arashobora kwihenda”.

Ati: “Uko biri kwose amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru n’ubuhinga bujanye nawo, nivyo vyonyene vyobabera ishimikiro”.

Urunani rutandukanye n’izindi nani zo muri kahise

Kuva mu 2005, bisanzwe bimenyerewe mu Burundi ko amaradiyo akorera mu runani mu gushikiriza amakuru ku bibazo bikomeye nk’amatora.

Urunani nk’uru rwatanguye mu matora yo mu 2005, aho amaradiyo atari make yagiye hamwe agashikiriza ingene ayo matora ya mbere inyuma y’intambara yari yadutse mu 1993 yariko aragenda.

Uretse ko kuva uwo mwaka urwo runani rwabandanije mu gushikiriza amakuru ku bibazo bimwe bimwe bikomeye, ntirwigeze ruhara mu matora yakurikiye haba mu 2010 canke mu 2015.

Hagati aho, muri aya matora y’uno mwaka, abamenyeshamakuru ntibari bemerewe gushikiriza ibiharuro vy’ivyaba bivuye mu matora iyo bihejeje kwegeranywa mu tuzu no mu bigo vy’amatora, mu gihe mu matora y’imbere y’aha ariko babikora, maze bigatuma ivyayavamwo vyizigirwa gusumba.

Mu ngingo ya 10 y’itegeko ngenderwako ry’amabenyeshamakuru mu gihe c’amatora ya 2020 ryateguwe n’ikigo CNC rigaterwako igikumu n’abarongoye ibimenyeshamakuru, abamenyeshamakuru bategerezwa kuvuga ivyo bahawe n’umurwi ujejwe gutegura amatora.

“Kirazira gushikiriza, mu nzira iyo ari yo yose, harimwo n’imbuga ngurukanabumenyi, ibiharuro mfatakibanza canke ntabanduka vy’amatora kanaka kiretse ibizoba bitangajwe n’umurwi wigenda ujejwe gutegura amatora canke abawuserukira mu ntara no mu makomine”.

Ku wa 04 z’uku kwa gatandatu, niho vyitezwe ko ibiharuro ntabanduka vy’ivyavuye mu matora bizotangazwa na sentare ijejwe kwubahiriza ibwirizwashingiro mu Burundi.

Source link

Leave a comment