Burundi – Amatora: Bigenda gute ku biharuro ntabanduka vyitezwe?

Insiguro y’isanamu,

Evariste Ndayishimiye niwe yatangajwe na CENI ko yatsinze mu kibanza c’umukuru w’igihugu n’amajwi 68%

Mu gihe hatoba ibituma ikirangaminsi c’amatora catanzwe gihinduka, sentare yubahiriza ibwirizwashingiro mu Burundi ejo itegerezwa gutangaza ibiharuro ntabanduka vyavuye mu matora aheruka.

Itegeko rigenga amatora mu Burundi rivuga ko ibiharuro vyayuye mu matora umurwi uyajejwe ubishikiriza Sentare ijejwe ibwirizwashingiro kugira igenzure ko ari ivyo kwizigira.

Mu bijanye n’amatora, ingingo itangajwe na sentare ijejwe kwubahiriza ibwirizwashingiro nta yindi sentare iyivuguruza mu Burundi.

Umugambwe CNL utavuga rumwe n’ubutegetsi, urongowe na Agathon Rwasa ari nawe yari yawuserukiye mu matora y’umukuru w’igihugu, wariyamirije ivyatangajwe na CENI.

CENI yoyo ivuga ko amatora yagenze neza, mbere ko abavuga ko habayemwo utunenge bokwihweza neza ababahaye ivyegeranyo ku kungene amatora yagenze.

None kuri uyu wa kane hitezwe iki?

Nk’uko ikirangamisi c’amatora kivyerekana, kuri uyu wa kane niho Abarundi bazomenyeshwa burundu uwugiye kurongora igihugu mu kiringo c’imyaka indwi nk’uko ibwirizwashingiro rishasha ribitegekanya.

CNL waritwaye uvuga ko ibiharuro vyatangajwe, kuva ku rwego rwa komine gushika ku rwego rw’igihugu, ari ivy’ubusuma, uvuga ko ari wo watsinze amatora yose.

Ingingo ya 81 y’itegeko rigenga amatora ivuga ko “iyo sentare yubahiriza ibwirizwashingiro ibonye ko habaye utunenge dushobora gutuma ivyavuye mu matora bihinduka, irashobora gufuta ayo matora mu gihugu cose canke mu bice bimwe (bureax de vote)”.

Iyo ngingo ivuga ko “ivyo gufuta mu bice bimwe biba ku biro vy’amatora utwo tunenge twibonekejeko”.

Muri ico gihe, ingingo ya 82 y’iryo tegeko ivuga ko haca hategurwa ayandi matora mu kiringo kitarenga iminsi 30 inyuma y’ifutwa ry’ayo matora.

Naho habayeho gufuta amatora mu bice bimwe, abatoye bahamagarwa gutora kandi abitoza nabo ntibahinduka.

Itegeko rivuga ko iyo hariho umukandida yitwariye ivyashikirijwe n’umurwi CENI muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, ategerezwa gutanga ivyemezo bikihwezwa na sentare.

Ingingo ya 87 y’iri tegeko iha iyi sentare igihe kigera ku minsi umunani y’ikirangaminsi gisanzwe kugira ico itangaje ku kirego cashikirijwe n’umukandida.

Uhereye ku munsi umukandida Agathon Rwasa yashikirije ikirego sentare iminsi umunani izohera ejo igenekerezo rya 04 z’uku kwezi.

Insiguro y’isanamu,

Agathon Rwasa avuga ko atemera ivyavuye mu matora yo ku wa 20/05/2020

Mu Burundi, gushika ubu nta kiratangazwa nimba iryo sango rizokwubahirizwa canke rizohinduka.

Mu gihe sentare ijejwe kwibahiriza ibwirizwashingiro yokwemeza intsinzi ya Evariste Ndayishimiye, nta rindi yungururizo mu Burundi.

Kuwa mbere w’indwi iheze, hamaze gutangazwa ibiharuro vy’imfatakibanza, Bwana Rwasa yabwiye BBC ati: “Sentare mu Burundi ni itaturenganura tuzokwitura sentare y’Umuryango wa Afrika y’Ubuseruko”.

Umukuru w’igihugu azotangazwa, azorongora igihugu yisunze iryo bwirizwashingiro rishasha, ritandukanye n’iryo mu 2005 ryakomotse ku masezerano y’amahoro ya Arusha yo mu 2000, ryategekanya ikiringo c’imyaka itanu.

Source link

Leave a comment