Donald Trump ati ‘Kuva kuri Lincoln nije wa mbere nitayeho abirabure’

Insiguro y’isanamu,

Uyu munsi ugize umunani muri Amerika harangwa imyiyerekano iturutse kw’iyicwa ry’umwirabure

Donald Trump yongeye kuvuga ko ari we mu perezida wa Amerika amaze gukorera ivyiza vyinshi abirabure bo muri ico gihugu gusumba abandi ba perezida bose “kiretse kumbure uwundi mu perezida w’intwari wo mu mugambwe w’aba Repubulika, umuhisi Abraham Lincoln”.

Ni mu gihe ico gihugu gihanzwe n’imyiyerekano ikomeye inyuma y’urupfu rw’umunyamerika George Floyd, riboneka ko ryakozwe kubera yari umwirabure.

Papa Francis ariyamiriza igandagurwa ry’uwo mwirabure, akavuga ko ivangura iryo ari ryo ryose ridashobora kwihanganirwa.

Mu gihe anegurwa na Joe Biden ahanganye nawe, ku kungene ariko aravyifatamwo, Bwana Trump yishuye uwo mukeba wiwe w’umu democrate ko ari we mu perezida amaze kwitaho abirabure.

Ku ruhande rwiwe, Bwana Biden aranegura Trump ku kungene ariko akoresha uruhagarara ruri mu gihugu mu guhimiriza abanywanyi biwe ngo bamufate mu mugongo, avuga ko “ariko akora ivyo abamushigikiye bipfuza”.

Bwana Trump yagiriza abo yita “abicanyi, abakora iterabwoba, abagumutsi, imihimbiri, abasuma, n’iyindi mirwi y’inkozi z’ikibi” ko ari bo bateye iyo migumuko.

Uyu munsi ugize umunani muri Amerika hadutse imyiyerekano inyuma y’urupfu rw’umwirabure, George Floyd, yapfiriye mu gasho k’igipolisi inyuma y’aho asinzikarijwe ubuzima n’abapolisi.

Papa nawe yiyamiriza “icaha c’ivangura”

Papa Francia ariyamiriza igandagurwa rya George Floyd.

Insiguro y’isanamu,

Papa Francis ati: “Ndiko nsengera George Floyd hamwe n’abo bose batakaje ubuzima bwabo kubera icaha c’ivangura rishingiye ku rukoba”

Mw’ijambo yavugiye i Vaticano ku cicaro ciwe, Papa Francis yavuze ati: “Bavukanyi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndahagaritswe umutima n’imigumuko iri mu gihugu canyu muri ino minsi, iturutse ku rupfu rwa George Floyd”.

Avuga ko ariko arasengera “George Floyd hamwe n’abo bose batakaje ubuzima bwabo kubera icaha c’ivangura rishingiye ku rukoba”.

Yongera ati: “Bagenzi, ntidushobora kwihanganira canke kurenza uruhu rw’amaso ku macakubiri n’ivangura irya ari ryo ryose, hanyuma ngo duce tuvuga ko turiko duharanira iteka rya kiremwa muntu”.

“Vyongeye kandi, dutegerezwa kumenya ko imigumuko igize iminsi iyo hageze ijoro ari ukwisamburirako. Nta nyungu iri mu migumuko”.

Boris Johnson nawe nyene ‘arashigikiye uburenganzira bw’ukugira imyiyerekano’

Umushikiranganji wa mbere w’u Bwongereza na we nyene avuga ko “atahura cane” ishavu riri muri Amerika n’ahandi hose kw’isi biturutse ku rupfu rw’uyo munyamerika w’umwirabure .

Abajijwe n’abashingamateka igituma leta y’u Bwongereza ataco yoba yarakoze, Boris Johnson yishuye ati:

“Nivyo, ubuzima bw’abirabure butegerezwa kwubahwa kandi ndatahura iryo shavu, be n’amarira yatewe n’urwo rupfu, haba muri Amerika n’ahandi hose kw’isi, igihugu cacu kirimwo”.

Insiguro y’isanamu,

Ku munsi wa Mungu, Abongereza birihaye amabarabara i Londres mu kwiyamiriza urupfu rwa George Floyd

Avuga ariko ko imyiyerekano itegerezwa gukorwa hisunzwe amategeko.

Ku munsi wa Mungu, Abongereza ibihumbi n’ibihumbi barihaye abamarabara mu gisagara ca Londres mu ntumbero yo kwifatanya n’Abanyamerika muri iyo myiyerekano.

Hari hategekanijwe n’iyindi kuri uyu wa gatatu isaha indwi mu masaha yo muri ico gihugu, mu ntumbero yo kwiyamiriza ikumira.

Kuva iyo myiyerekano itanguye muri Amerika, abantu bashika 9.300 baramaze guhagarikwa mu gihugu cose, nk’uko bivugwa n’itororokanirizo ry’amakuru Associated Press.

Source link

Leave a comment