‘Intumbero yacu ni ukwibuka ko Abasoviyeti bacumukuye mu kurwanya Abanazi’, Putin

Insiguro y’isanamu,

Abasirikare 13,000 bakoze defire mu guhimbaza uyu munsi

Uburusiya kuri uyu wa gatatu bwahimbaje umunsi mukuru ukomeye gusumba iyindi, Umunsi w’intsinzi, waranzwe n’idefire y’igisirikare ku mugwa mukuru Moscow.

Haciye imyaka 75 kuva icahoze citwa Leta Zunze Ubumwe z’Abasoviyeti (URSS/USSR) gikubise hasi Abanazi b’Abadagi, mu ntambara ya kabiri y’isi yose yahitanye Abarusiya barenga imiliyoni 20.

Uwo munsi mukuru wategerezwa guhimbazwa ku wa 09 z’ukwa gatanu, Perezida Vladimir Putin akaba yaremeye kuwunguruza, ariko asa n’uwutabishaka, kubera coronavirus.

Uwo munsi mukuru uhimbajwe hasigaye iminsi mike ngo habe kamarampaka yo kwemeza canke guhakana ibwirizwashingiro rihinyanyuwe, rishobora kumwongera ibindi biringo bibiri arongoye ico gihugu.

Ingingo za Gumamurugo za Moscow zaratezuwe muri kuno kwezi, ariko amakoraniro y’abantu benshi ni nk’uko akibujijwe.

Abasirikare bari muri ivyo birori babanje kumara iminsi bashizwe ukwabo kugira babanze barabe ko ata coronavirus banduye.

Mu Burusiya, abantu barenga 600,000 nibo bamaze kumenyekana ko banduye gushika kuri uyu wa gatatu, mu gihe mu masaha 24 aheze handuye bashasha bashika 7,176.

Hagati aho, iki ni igitigiri gito ugereranije no mu kwa gatanu, aho mu kiringo c’indwi yose handura abarenga 10.000 ku munsi.

None ni kubera iki iyi defire yatunganijwe iki gihe?

Ibirori vy’uno mwaka ni ibirori bidasanzwe kuri Perezida Putin ufashe ko mu kiringo kitarenga indwi Uburusiya butegekanya amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana impinduka zakozwe kw’ibwirizwashingiro.

Ivyo bishobora kumuha akaryo ko kubandanya arongoye Uburusiya inyuma ya 2024 aho ikiringo ciwe kizoba kirangiriye.

Insiguro y’isanamu,

Abasirikare bakoze defire barabanje gushirwa ukwa bonyene ngo babone ko ata Covid-19 bafise

Iyo defire yama ikorwa uko umwaka utashe ikabera mu kibanza ciswe “Place Rouge” yamye ari akaryo ka Bwana Putin ko gusubira guhimiriza abanyagihugu gukunda igihugu cabo, nk’uko vyari bimeze mu gihe c’Abasoviyeti.

Bwana Putin yarashoboye kugarukana ibimenyetso vyaranga Abasoviyeti muri ca gihe c’intambara yo kwikekana na Amerika (Guerre Froide), ni mu gihe kuva mu 2008, yasubiye gutegeka ko ibirwanisho vya rutura vyerekanwa kw’idefire.

Insiguro y’isanamu,

Uyu munsi wari guhimbazwa mu kwezi gushize kwa gatanu Purin arabyunguruza

Ubudagi bwatwarwa n’Abanazi bwagiye guhagarika intambara mu burere bwose kw’igenekerezo rya 08 z’ukwa gatanu 1945 isaha zitanu n’umunota umwe z’ijoro mu masaha yo mu Bulayi bwo hagati.

Uburusiya, bimwe mu bihugu vyahoze bigize Leta Zunze Ubumwe z’Abasoviyeti be n’ibihugu bimwe bimwe vyo mu buseruko bwa Bulaya bihimbaza uwo munsi ku wa 09 z’ukwa gatanu kubera ubutandukane bw’amasaha, kuko kuri bo intambara zahagaze ari mu gatondo ko ku wa 09/05/1945.

Mw’ijambo ryiwe, Perezida Putin yavuze ati: “Ico dushaka ni ukwibuka ko Abasoviyeti bacumukuye mu kurwanya Abanazi. Ni abanyagihugu bacu bashoboye gutuza ico kibi kibishe”.

Bwana Putin aribona mu bakozweko n’iyo ntambara: se wiwe yarakomeretse cane ari kurwana, mu gihe mwenewabo nawe yari akiri umwana yasize ubuzima mu ntambara igihe Abanazi b’Abadagi bari bigaruriye igisagara ca Leningrad – ubu citwa St Petersburg.

Bavyifashemwo gute na rirya ari igihe ca coronavirus?

Umukuru w’igisagara ca Moscou Sergei Sobyanin yasavye abanyagihugu baba muri co ko boguma muhira bakarabira iyo defire ku mboneshakure kubera coronavirus.

Uwo mugwa mukuru nico gisagara uwo mugera wiziziye kandi ibitigiri vy’abandura bibandanya vyiyongera.

Abatumire bose basabwe kubanza gupimwa ko batoba baranduye uwo mugera, kandi n’abakukuruke barwanye iyo ntambara bagategerezwa gukirikiza ingingo zo kutegerana mu kurorera idefire – n’aho abenshi muri bo berekanywe begeranye kandi ata n’udupfukamunwa bari bafise.

Abasirikare bari muri iyo defire bari bashizwe ukwabo mu kiringo c’indwi zitari nke bamaze bariko bakora imyimenyerezo y’iyo defire, aho bategerezwa kwitandukanya n’uwo ari we wese ata ruhara yari afise muri ivyo birori.

Iyo defire yarimwo abasirikare hafi 13.000, ibimodoka vya bulende 234 hamwe n’indege z’intambara 75 zakoze idefire yo mu kirere.

Insiguro y’isanamu,

Imodoka z’intambara muri defire

Mu bari muri ivyo birori harimwo kandi n’abasirikare bavuye mu bihugu vyahoze vyegukira intwaro y’igisoviyeti, harimwo kandi n’Ubushinwa, Mongolia be na Serbia.

Aleksandar Vucic, umukuru w’igihugu ca Serbia, hamwe na Alexander Lukashenko umukuru w’igihugu ca Belarus bompi bari bitavye ivyo birori.

Hagati aho, umukuru w’igihugu ca Kyrgyzstan ntiyashoboye kuvyitabira inyuma y’aho babiri mu bari kumwe nawe bapimiwe bagasanga baranduye coronavirus bashitse mu Burusiya.

Source link

Leave a comment