Umukenguzamateka wa Amerika avuga ko ubucakara ari ‘akabi kari gakenewe’

Insiguro y’isanamu,

Tom Cottom avuga ko ubucakara hari akamaro bwagize

Umukenguzamateka wo mu ntara ya Arkansas avuga ko ubucakara ari “ikibi cari gikenewe” catumye igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiba igihugu.

Mu kiganiro yagiranye n’ikinyamakuru co muri iyo ntara, uyo mukenguzamateka wo mu mugambwe w’aba Repubulika, Tom Cotton, arahakana ibivugwa ko Amerika ari igihugu gishingiye kw’ivanguramoko.

Ariko ashiraho integuro y’itegeko ribuza ikoreshwa ry’amafaranga y’igihugu mu mugambi watangujwe n’umunyamakuru w’ikinyamakuru New York Times ufise intumbero yo guhindura amateka y’ubucakara.

Uwatanguje uyu mugambi yarakajwe bikomeye n’aya majambo.

Ivyo bibaye mu gihe isekeza ryiswe Black Lives Matter (Ubuzima bw’Abirabure bufise agaciro) ribandanya ritera intambwe.

Urupfu rw’umwirabure George Floyd, mu kwa gatanu uno mwaka, rwatumye haduka imyiyerekano ikomeye mu gihugu cose yo kwiyamiriza ubugome bw’igipolisi n’ivanguramoko rishingiye ku rukoba.

Haraciye iminsi abari mu myiyerekano mu gisagara ca Portland mu ntara ya Oregon batana mu mitwe n’igipolisi.

Ibintu vyagiye kwunyuka igihe Perezida Donald Trump afatiye ingingo yateye impari yo kurungika abajejwe umutekano ku rwego rw’igihugu muri ico gisagara.

Ibwirizwashingiro rya Amerika rivuga ko ibijanye n’ibikorwa vy’igipolisi vyo kubungabunga umutekano vyega intara imwe imwe ukwayo, ariko bitaraba leta y’igihugu cose.

Uyo mukenguzamateka Cotton ni umwe mu biyamiriza bikomeye iyo myiyerekano yakwiragiye mu gihugu cose, aho mu kiganiro yahaye New York Times avuga ko ari “imigumuko ijanye n’ubukozi bw’ikibi”, anashigikira Perezida Donald Trump ku ngingo yiwe yo kurungika ingabo z’igihugu guhagarika akaguma.

Amajambo yashikirije muri ico kinyamakuru yariyamirijwe bikomeye, mbere n’abakozi barenga 800 b’ikinyamakuru New York Times baratera igikumu ku rwandiko rwiyamiriza ko iyo nkuru irimwo ayo majambo isohoka, bavuga ko harimwo amakuru atari yo.

Ico kinyamakuru caje gusaba imbabazi kubona cararetse iyo nkuru ikarengana, kimenyesha ko yahonyanze amategeko ngenderwako yaco. Vyatumye umunyamakuru James Bennet ajejwe kwihweza amakuru ajanye n’ivyiyumviro bishikirizwa n’abantu atanga imihoho.

None uyo mukenguzamateka Cotton yavuze ngw’iki neza na neza?

Umukenguzamateka Cotton yabwiye ikinyamakuru Arkansas Democrat-Gazette c’intara ya Arkansas ati: “Dutegerezwa kwiga neza kahise k’ubucakara, ingaruka n’akamaro bwagize kw’iterambere ry’igihugu cacu ahandi hoho ntituzoshobora kumenya igihugu cacu”.

“Nk’uko abatuboneye izuba babivuze, ico cari ikibi gikenewe catumye igihugu cacu kibaho, ariko igihugu kikaba cubatswe ku buryo, nk’uko [Abraham] Lincoln yabivuze, ubucakara bwategerezwa gushika ahantu bugahagarara burundu”.

Insiguro y’isanamu,

Ibihumbi vy’abirabure barakuwe muri Afrika ku nguvu bazanwa gukora muri Amerika (isanamu yo mw’ireresi ya BBC ku bucakara yitwa Breaking The Chains, 2014)

Ku wa kane w’indwi iheze, umukenguzamateka cotton yatanguje integuro y’itegeko yise Saving American History Act (Integuro y’itegeko ryo kugarukira kahise ka Amerika), rifise intumbero yo guhagarika umugambi wa 1619, ushingiye ku mateka ya Amerika afatira ku muzo w’amato ya mbere y’abacakara muri Amerika mu kwezi kw’umunani uyo mwaka.

Uwo mugambi wanaronse n’agashimwe Pulitzer kitiriwe uwawutanguje, umunyamakuru wa New York Times, Nicole Hannah-Jones, ariko abanyamerika batari bake badashaka impinduka (Conservateurs) bakaba bawiyamiriza, maze umukenguzamateka Cotton akawufata nk’umugambi w’intagondwa.

Umukenguzamateka cotton ati: “Integuro y’uwo mugambi mubi 1619 wa New York Times..yerekana ko Amerika yubatswe ku mushinge w’ivanguramoko ryashinze imizi”.

“Jewe rero ndiyamirije imbono nk’iyo. Amerika ni igihugu gikomeye kandi ciyubashe cubakiye ku vyiyumviro vy’uko abantu bose bangana. Igihe cose twamye tubungabunga iyo ntumbero, ariko nta gihugu na kimwe gushika ubu kirashobora gukora ibikenewe vyose kugira ngo kiyishikeko”.

Avuga kuri iyo nteguro y’umukenguzamateka Cotton, Hannah-Jones yanditse ubutumwa ku rubuga rwa Twitter avuga ko nimba ubucakara ari ikintu kibi catanze umwimbu mwiza, n’ibindi vyose bishobora kuba nkaco.

Uyo mukenguzamateka Cotton yisiguye avuga ko atari afise intumbero yo gushigikira ubucakara avuga ko ivyo Hannah-Jones yavuze ari “ibinyoma”.

Source link

Leave a comment